Authentication
username:
password:

ქართული ფოლკლორის მონაცემთა ბაზა

Database of Georgian Folklore

Datenbank der Georgischen Volksdichtung

ხალხური პროზის კომპარატიული ანალიზის ვებპლატფორმა

* * *

ქართული ფოლკლორის არქივი

* * *

info@folktreasury.ge

ქართული * English * Deutsch


იდეის ავტორი და პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
ელგუჯა დადუნაშვილი

მონაცემთა ბაზის სტრუქტურა და ვებაპლიკაცია:
ელგუჯა დადუნაშვილი | დავით მაკალათია

წინამდებარე მონაცემთა ბაზა წარმოადგენს შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლოირს არქივში დაცული მასალების ერთ ნაწილს.

წინმდებარე ინსტრუმენტის სახით არქივი მომხმარებელს სთავაზობს ქართული ფოლკლორის საძიებელ სისტემას, რომლის ავტორების არიან ელგუჯა დადუნაშვილი და დავით მაკალათია. ტიპიური საძიებო სისტემებისაგან განსხვავებით, წინამდებარე გამორჩეულია იმით, რომ იგი ფრჩხილების გამოყენებით პრაქტიკულად ნებისმიერი სირთულის ალგორითმი შედგენის საშუალებას იძლევა. გარდა ამისა ვიზუალიზაციის ფლექსიური სქემა, საშუალებას იძლევა სურვილის მიხედვით ვმართოთ ძიების შედეგები.

არარეგისტრირებული მომხმარებლის სტატუსით პლატფორმასთან მუშაობის დასაწყებად გააქტიურეთ მარჯვენა სვეტში მოთავსებული ღილაკი "Outer User".

სხვადასხვა დროს მონაცემთა ბაზის ახალი მასალებით გამდიდრებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ: ელგუჯა დადუნაშვილი, †ჯონდო ბარდაველიძე, †ფიქრია ზანდუკელი, †ნინო დოლიძე, მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური, მარინე ტურაშვილი, ეთერ ინწკირველი, რუსუდან ჩოლოყაშვილი, ეკა ჩხეიძე, ამირან არაბული, მზია ჩაჩვა, ნინო ბალაჩივაძე, †მაყვალა კოჭლავაშვილი, დარეჯან თოლორაია.
დამხმარე პერსონალი: ციური მღებრიშვილი, მადონა ჩამგელიანი, მაგდა ტურაშვილი.

2005 წლიდან ქართული ფოლკლორის მონაცემთა ბაზასთან ინტეგრირებულ იქნა ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ფოლკლორის არქივის მასალათა ერთი ნაწილი. პროექტის ხელმძღვანელი ნუგზარ მგელაძე; პროქტის მონაწილეები: მარინე გიორგაძე, ნათია მიქელთაძე, გიორგი მახარაშვილი.

მასალის ციტირების წესი:
პირველი ვარიანტი: ბაზაში ჩანაწერის ID"xx"; Code-"xx"; www.folktreasury.ge/ARPA; tt.mm.jjjj
ნიმუში: ID 20055, Code-fauf4169; www.folktreasury.ge/ARPA; 27.07.2014

მეორე ვარიანტი: ძიების ალგორითმის სრული აღწერა; www.folktreasury.ge/ARPA; tt.mm.jjjj
ნიმუში: (Genre) AND (Form contains mixed ) AND(1=1); www.folktreasury.ge/ARPA; 02.12.2014

Web Platform of Comparative Folk Narrative Research

* * *

Archive of Georgian Folklore

* * *

info@folktreasury.ge

ქართული * English * Deutsch

Author of the idea and the project research director:
Elguja Dadunashvili.

Structure of the data base and webapplication:
Elguja Dadunashvili | David Makalatia

The present data base is a part of the materials kept in the Folklore Archive of Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature.

The present instrument is the searching system of the Georgian folklore authors of which are Elguja Dadunashvili and David Makalatia. In difference to the typical searching system the present one makes possible using brackets to create algorithm of any complexity. Besides flexible scheme of visualization can help us to direct search results.

User not being registered have possibility to work in the platform by pushing the button “Outher User”.

In different periods of time in the enrichment of the base took part: Elguja Dadunashvili, † Jondo Bardavelidze, † Piqria Zandukeli, † Nino Dolidze, †Makvala Kochlavashvili, Mary Khukhunaishvili-Tsiklauri, Marine Turashvili, Eter Intskirveli, Rusudan Cholokashvili, Eka Chkheidze, Amiran Arabuli, Mzia Chachava, Nino Balanchivadze, Darejan Toloraia.

As an assistant personnel: Tsiuri Mgebrishvili, Madona Chamgeliani, Magda Turashvili.

Since 2005 into the data base of the Folklore Archive has been integrated part of the archive materials of Batumi Niko Berdzenishvili Scientific Research Institute. Head of the project Nugzar Mgeladze, participants of the project: Marine Giorgadze, Natia Miqeltadze, Giorgi Makharashvili.

Rule of citing the material:
The first version: Data Base recording’s:
ID"xx"; Code-"xx"; www.folktreasury.ge/ARPA; tt.mm.jjjj
Sample: ID 20055, Code-fauf4169; www.folktreasury.ge/ARPA; 27.07.2014

The second version: www.folktreasury.ge/ARPA; tt.mm.jjjj
Sample: (Genre) AND (Form contains mixed ) AND(1=1); www.folktreasury.ge/ARPA; 02.12.2014

Webplattform der vergleichenden Erzählforschung

* * *

Archiv für georgische Volksdichtung

* * *

info@folktreasury.ge

ქართული * English * Deutsch

Idee und Leitung:
Elguja Dadunashvili

Datenbankentwurf und Schnittstellenentwicklung:
Elguja Dadunashvili | David Makalatia

Die vorliegende Datenbank stellt den Teil elektronisch bearbeitete Materialien des Archivs für georgischen Volksdichtung des Rustaveli-Instituts für georgische Literatur dar.

Hiermit bietet das Archiv die Suchmaschine der Datenbank der Georgische Volksdichtung (Autoren Elguja Dadunashvili und David Makalatia. Außer den herkömmlichen Suchfunktionen bietet die Suchmaschine die Anwendungsmöglichkeit der Klammern an mit dernen Hilfe es möglich ist einen sehr komlexen Suchabfrage zu bilden. Das gesteuerte Visualisierungsschema der Suchergebnisse macht die Recherche noch bequemer. Gemeint wird die Funktion "Edit Table" womit es möglich ist so iele Felder visualisieren zu lassen wie viele man braucht.

Zur weiteren Verwendung der Suchmaschine bitte rechts auf die Plakette "Outer User" klicken

Folgende Wissenschaftler waren an den verschiedenen Etappen des Projekts beteiligt: Dadunashvili Elguja, † Bardavelidze Jondo, †Zandukeli Phikria, †Dolodze Nino, Khukhunaishvili-Tsiklauri Mary, Turashvili Marine, Intskirveli Eter, Cholokashvili Rusudan, Tcheidze Eka, Arabuli Amiran, Chachava Mzia, Balantschivadze Nino, †Kochlawashvili Makvala, Toloraia Darejan.
Technische Mitarbeiter: Mgebrishvili Tsiuri, Chamgeliani Madona, Turashvili Magda.
Seit 2005 sind in die Datenbank Materialien aus dem Folklorearchiv des Berzenishvili-Instituts Batumi integriert. Leiter des Projekts ist Nugzar Mgeladze, in dem Projekt haben folgende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen teilgenommen: Marine Giorgadze, Natia Mikeltadze, Giorgi Macharashvili.

Zitierkonvention:
1. Variante: ID"xx"; Code-"xx" des Datensatzes; www.folktreasury.ge/ARPA;tt.mm.jjjj
Beispiel: ID 20055, Code-fauf4169; www.folktreasury.ge/ARPA; 27.07.2014

2. Variante: Volle Wiedergabe des Suchalgorithmus; www.folktreasury.ge/ARPA; tt.mm.jjjj
Beispiel: (Genre in English contains folktale )AND (Form contains mixed )AND(1=1); www.folktreasury.ge/ARPA; 02.12.2014

Financed by Shota Rustaveli Scientific Foundation
Realized in the Folklore Archive Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature | Ivane Javakhishvili State University Tbilisi
Impressum: Prof. Dr. Elguja Dadunashvili | e-mail:elguja.dadunashvili@uni-jena.de